Fout: Cookies inschakelen om in te loggen in Mijn Dossier.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 'MIJN DOSSIER'

Iedere zorgaanbieder is op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) verplicht om een dossier bij te houden waarin alles dat van belang is voor de behandeling van de patiënt, wordt gedocumenteerd. De wijze waarop de zorgaanbieder, zorgverlener en patiënt om moeten gaan met de patiëntgegevens is eveneens wettelijk geregeld in de gezondheidsregelgeving (o.a. in de Wgbo en de Algemene verordening gegevensbescherming). Amsterdam UMC maakt gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van de firma Epic om patiëntgegevens vast te leggen en te kunnen raadplegen. De gezondheidsregelgeving is ook van toepassing op het EPD.

Het EPD van Epic biedt patiënten via een webportaal genaamd ‘Mijn Dossier’ en via een mobiele applicatie (voor iOS en Android) genaamd ‘MyChart’, toegang tot bepaalde delen van het eigen elektronisch patiëntendossier bij de locatie AMC en/of VUmc van Amsterdam UMC. De hieronder beschreven algemene voorwaarden voor ‘Mijn Dossier’ gelden evenzeer voor de mobiele applicatie ‘MyChart’. Door middel van deze algemene voorwaarden worden patiënten uitsluitend geïnformeerd over de wijze waarop zij via ‘Mijn Dossier’ toegang kunnen krijgen tot gegevens in het EPD, deze kunnen inzien en daarover kunnen communiceren met medewerkers van Amsterdam UMC. Deze algemene voorwaarden betreffen niet de wijze waarop Amsterdam UMC met de gegevens omgaat.

Via het webportaal ‘Mijn Dossier’ is een deel van het patiëntendossier zichtbaar. De mobiele applicatie MyChart toont minder functionaliteit dan het webportaal ‘Mijn Dossier’. Inzage in of een afschrift van het gehele dossier is niet mogelijk via ‘Mijn Dossier’. Indien een patiënt inzage wil in het gehele dossier, dan kan dit worden gevraagd aan de behandelend arts of, wanneer de behandelrelatie inmiddels is beëindigd, bij het secretariaat van de medische directie. Patiënten van locatie AMC kunnen hiervoor een aanvraagformulier vragen aan de afdeling Patiëntenvoorlichting van het AMC (patientenvoorlichting@amc.nl). Patiënten van locatie VUmc kunnen een aanvraagformulier aanvragen bij het servicecentrum patiënt & zorgverlener van VUmc (zorgsupport@vumc.nl). Zij kunnen ook een aanvraagformulier downloaden op deze websitepagina.

U wordt geadviseerd deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van de (on)mogelijkheden bij het gebruik van ‘Mijn Dossier’. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de websites van het AMC en VUmc, en in Mijn Dossier.

Wanneer het systeem wordt aangepast, worden ook de algemene gebruiksvoorwaarden aangepast. Bij het inloggen in ‘Mijn Dossier’ vragen wij u om de aangepaste gebruiksvoorwaarden te accepteren.


Toelating, identificatie en beëindigen toegang
 1. Omdat het patiëntendossier bijzondere persoonsgegevens bevat, zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat op uiterst vertrouwelijke wijze met de gegevens wordt omgegaan. Door ‘Mijn Dossier’ − op welke wijze dan ook − te gebruiken, accepteert u de in deze algemene voorwaarden beschreven werkwijze en afspraken.
 2. Alleen personen die in Amsterdam UMC (locatie AMC en/of VUmc) als patiënt zijn ingeschreven, hun geregistreerde vertegenwoordigers en/of door de patiënt gevolmachtigden kunnen toegang krijgen tot ‘Mijn Dossier’. Er wordt dan een zgn. ‘Mijn Dossier’-account (verder account genoemd) geopend. Inschrijving als patiënt van Amsterdam UMC (locatie AMC en/of VUmc) is alleen mogelijk nadat een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart of ander officieel identificatiebewijs) is getoond bij de centrale (inschrijf)balie.
 3. Inloggen met DigiD
  Amsterdam UMC biedt u de mogelijkheid in Mijn Dossier in te loggen door middel van DigiD authenticatie. Om hiervan gebruik te kunnen maken, dient u in te loggen met de DigiD app die u kunt downloaden uit de app store (iOS) of Playstore (Android). Deze app dient u eerste te activeren en hierin een ID-check overeenkomstig een beveiligingsniveau substantieel uit te voeren. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen in de app. In verband met de DigiD authenticatie verwerkt Amsterdam UMC de volgende gegevens van u:
  • Uw IP-adres om uw Mijn Dossier sessie met DigiD mogelijk te maken. Uw IP-adres bewaren wij 7 dagen om de informatiebeveiliging met betrekking tot uw onder andere uw gegevens adequaat te waarborgen.
  • Uw BSN om uw identiteit vast te stellen en wordt verder niet bewaard voor de DigiD authenticatie.
 4. Een patiënt met een account kan één of meer gemachtigden aanwijzen die namens de patiënt bevoegd zijn om via ‘Mijn Dossier’ toegang te krijgen tot het dossier van de patiënt en gebruik te maken van de overige functionaliteiten ten behoeve van de patiënt. De patiënt verleent de machtiging door het invullen en ondertekenen van het gemachtigdenformulier.
 5. Wijzigingen in de verleende machtiging(en) kunnen alleen worden doorgevoerd door het intrekken van bestaande machtigingen en/of het invullen van een nieuw (vervangend) gemachtigdenformulieren door de patiënt of zijn vertegenwoordiger. De wijzigingen gelden vanaf het moment dat Amsterdam UMC deze hebben ontvangen.
 6. De gemachtigde is op gelijke wijze gebonden aan de afspraken met betrekking tot het gebruik van ‘Mijn Dossier’ als de patiënt met een account.
 7. Het account en de toegang tot ‘Mijn Dossier’ blijven geldig zolang de persoon als patiënt bij Amsterdam UMC (locatie AMC en/of VUmc) staat ingeschreven, dus ook nadat een behandeling is beëindigd.
 8. In geval van overlijden van de patiënt beëindigt Amsterdam UMC het account en de toegang tot ‘Mijn Dossier’ binnen vijf werkdagen nadat het ziekenhuis over het overlijden is geïnformeerd. Daarmee wordt ook de toegang voor een eventuele gemachtigde tot ‘Mijn Dossier’ van de overledene beëindigd.
 9. Conform de wettelijke bewaartermijnen blijven de in uw medisch dossier opgenomen gegevens minimaal vijftien jaar bewaard. Deze termijn geldt vanaf het moment dat de gegevens in het dossier zijn opgenomen. Daarnaast zijn academische ziekenhuizen – zoals het AMC en VUmc − wettelijk verplicht om een gedeelte daaruit, het zogenaamde kerndossier, gedurende 115 jaar gerekend vanaf de geboortedatum van de patiënt te bewaren. Het kerndossier bevat o.a. ontslagbrieven, operatieverslagen en uitslagen van pathologisch onderzoek.
 10. De patiënt kan voor zichzelf het gebruik van ‘Mijn Dossier’ op ieder moment opzeggen. Daarnaast kan de patiënt de toegang tot zijn medische gegevens in ‘Mijn Dossier’ door een gemachtigde op ieder moment beëindigen. In beide gevallen stuurt de patiënt via ‘Mijn Dossier’ een bericht via een algemene vraag of neemt contact op via 020-444 3336, met het verzoek om de toegang tot ‘Mijn Dossier’ te beëindigen. Een gemachtigde kan alleen zijn eigen toegang beëindigen.
 11. Amsterdam UMC kan de toegang tot ‘Mijn Dossier’ zonder verzoek of toestemming van de patiënt al dan niet tijdelijk beëindigen wanneer dit voor het beveiligen van de gegevens van de patiënt en andere patiënten noodzakelijk is. Deze maatregel heeft alleen betrekking op de toegang tot de gegevens via ‘Mijn Dossier’ en niet op de rechten van patiënt met betrekking tot de inzage in gegevens en de wijze waarop Amsterdam UMC met deze gegevens omgaat.
 12. Van de patiënt en/of zijn gemachtigde wordt verwacht dat deze uitsluitend inlogt in ‘Mijn Dossier’ vanaf een computer of ander technisch hulpmiddel welke vrij is van malware, virussen of andere kwaadaardige software en welke voorzien is van de gebruikelijk en meest recente beveiliging tegen virussen, hacking en andere mogelijke vormen van computervredebreuk, om onrechtmatige toegang tot de eigen gegevens of die van andere patiënten van Amsterdam UMC te verhinderen.
 13. Wanneer Amsterdam UMC signalen ontvangt waaruit blijkt dat via een verbinding met een patiënt en/of gemachtigde bovengenoemde bedreigingen zich willen manifesteren, zal de verbinding zo nodig worden verbroken en wordt aan de patiënt een bericht verstuurd met de achtergrond daarvan.
Via ‘Mijn Dossier’ beschikbare gegevens
 1. Via ‘Mijn Dossier’ kunnen afspraken worden bekeken en worden gewijzigd. Daarnaast zijn uitslagen beschikbaar van aanvullend onderzoek. Deze uitslagen zijn binnen 24 uur nadat deze door de verantwoordelijke onderzoeker zijn vrijgegeven, beschikbaar in ‘Mijn Dossier’.
 2. Wanneer de patiënt of zijn gemachtigde via ‘Mijn Dossier’ toegang heeft gehad tot zijn gegevens, is hij zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij met de verkregen gegevens omgaat en de eventuele gevolgen daarvan.
 3. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen indien zijn inloggegevens door zijn toedoen of nalaten bij derden bekend geraken. Amsterdam UMC is in dat geval niet aansprakelijk voor de door patiënt geleden schade als gevolg van onbevoegde toegang tot ‘Mijn Dossier’.
 4. Amsterdam UMC adviseert de patiënt om (mogelijk) misbruik van inloggegevens te melden door contact op te nemen via 020-444 3336. Amsterdam UMC zal zich, indien de situatie zich voordoet, inspannen om onverwijld de toegang tot het betreffende ‘Mijn Dossier’-account te blokkeren zodat onbevoegde toegang kan worden voorkomen.
 5. Amsterdam UMC verwacht dat de patiënt juiste en volledige informatie over zijn/haar gezondheid geeft. De zorgverlener behoort dit correct in het dossier te noteren. Indien de gegevens die in ‘Mijn Dossier’ kunnen worden ingezien, onjuist of onvolledig zijn, kan de patiënt dit met de behandelaar bespreken, zodat eventuele onjuistheden kunnen worden gecorrigeerd.
 6. ‘Mijn Dossier’ biedt mogelijk hyperlinks naar gerelateerde medische websites of apps van derden die niet onder het beheer van Amsterdam UMC vallen. Deze hyperlinks zijn slechts ter informatie opgenomen. Amsterdam UMC is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de blijvende juistheid van informatie in/op deze websites en/of apps zoals deze door die derden ter beschikking wordt gesteld, alsmede voor de zorgvuldige verwerking van daarbij betrokken persoonsgegevens.
 7. Amsterdam UMC is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van ‘Mijn Dossier’, bijvoorbeeld als gevolg van een technische storing.
Berichtenverkeer en communicatie via ‘Mijn Dossier’
 1. Via ‘Mijn Dossier’ heeft de patiënt en/of zijn gemachtigde de mogelijkheid om met de bij de behandeling betrokken medewerkers te communiceren.
 2. De patiënt kan informatie verstrekken maar ook vragen stellen aan de behandelaar.
 3. Alle gegevens die patiënten via ‘Mijn Dossier’ verstrekken, zijn onderdeel van het medisch dossier van de patiënt. Alleen artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers die bij de behandeling van de patiënt betrokken zijn, hebben toegang tot deze gegevens.
 4. ‘Mijn Dossier’ is niet bedoeld en niet geschikt om met spoed in contact te komen met medewerkers van Amsterdam UMC. Wanneer direct contact gewenst is, neem dan telefonisch contact op met de huisarts, de afdeling waar de patiënt onder behandeling is of met het landelijk noodnummer 112.
 5. De algemene fatsoensnormen die wederkerig van toepassing zijn op de communicatie tussen patiënt en medewerker van Amsterdam UMC, zijn ook van toepassing op de communicatie die via ‘Mijn Dossier’ verloopt.
 6. Via ‘Mijn Dossier’ kan er een videoconsult worden uitgevoerd. Een videoconsult is een medisch consult. De zorgverlener zit in een afgesloten en rustige ruimte als hij/zij het videoconsult voert met een patiënt. Amsterdam UMC vraagt aan de patiënt om te voorkomen dat onbekenden met de patiënt op het scherm meekijken of meeluisteren. De zorgverlener kan het videoconsult stopzetten als hij/zij vindt dat de omgeving van de patiënt niet veilig genoeg is.
 7. Via ‘Mijn Dossier’ kunnen herhaalrecepten worden aangevraagd. Het gaat hierbij alleen om medicijnen die door zorgverleners van Amsterdam UMC zijn voorgeschreven.
 8. Vanuit 'Mijn Dossier' kan de patiënt zorgverleners buiten Amsterdam UMC eenmalig toegang verlenen tot een deel van de gegevens op zijn portaal. Dit verloopt via de website shareeverywhere.com. Aan wie eenmalig toegang wordt verleend, ligt geheel binnen de verantwoordelijkheid van de patiënt. Amsterdam UMC is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van Share Everywhere.
 9. Privacy statements:
  Privacy statement locatie AMC
  Privacy statement locatie VUmc